POLITYKA PRYWATNOŚCI


POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO
www.polskinatak.pl
1. Administratorem Danych Osobowych Serwisu internetowego dostępnego pod adresem: www.polskinatak.pl zwanej dalej Serwisem internetowym, jest Olga Szlażko prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Polskinatak - Olga Slażko” adres do doręczeń: ul. Żelazna 58/62, lok. 920 Warszawa 00-866, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5272996803, REGON: 521661675 zwanym dalej Administratorem Danych Osobowych. Kontakt: olga@polskinatak.pl
2. Szanując Państwa prawa jako podmiotów danych osobowych (osób, których dane dotyczą) oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (zwaną dalej Ustawą) i inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Państwa danych osobowych. Wszyscy pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych, a jako Administrator Danych Osobowych wdrożyliśmy odpowiednie zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego stopnia ochrony danych osobowych. Posiadamy wdrożone procedury i polityki ochrony danych osobowych zgodne z RODO, dzięki którym zapewniamy zgodność z prawem oraz rzetelność procesów przetwarzania danych, a także egzekwowalność wszelkich praw przysługujących Państwu jako osobom, których dane dotyczą. Dodatkowo w razie konieczności współpracujemy z organem nadzorczym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, tj. z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (zwanym dalej PUODO).
3. Administrator Danych Osobowych w celu zapewnienia poprawnego sposobu przetwarzania danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którym jest Olga Szlażko. Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych, zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-mail Inspektora Ochrony Danych Osobowych: olga@polskinatak.pl lub w formie pisemnej na adres ul. Żelazna 58/62, lok. 920 Warszawa 00-866. W treści zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:
 1. dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie;
 2. zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia;
 3. przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań;
 4. wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.
4. W przypadku występowania przycisku „Lubię to”!, jakiegokolwiek innego przycisku zawierającego hiperłącze do zewnętrznych stron internetowych lub serwisów społecznościowych oraz rejestracji/logowania za pośrednictwem Google, Instagram lub Facebook (META), między Administratorem niniejszego Sklepu internetowego a Administratorem danej zewnętrznej witryny występuje relacja współadmininistracji. Współadministracja ogranicza się wyłącznie do danych w zakresie niezbędnym do operacji związanych z funkcjonowaniem danego przycisku lub rejestracji. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za polityki w zakresie dalszego przetwarzania danych osobowych innych podmiotów i organizacji czy dostawców serwisów społecznościowych. Nasi Współadministratorzy w obrębie niniejszego Sklepu internetowego to:
 1. Meta Platforms Ireland Ltd. (Facebook, Instagram) z siedzibą pod adresem: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia,
 2. Google Ireland Ltd. (mapy Google),z siedzibą pod adresem: 4 Barrow St, D04 E5W5, Dublin, Irlandia (Google Building Gordon House).
5. W naszym Serwisie internetowym zbieramy następujące dane osobowe:
 • imię i nazwisko – mogą być przetwarzane, gdy jako użytkownicy naszego Serwisu internetowego przekazują nam je Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza zgłoszeniowego, formularza kontaktowego dostępnych w naszym Serwisu internetowym, poczty tradycyjnej lub przy kontakcie telefonicznym, w celu skorzystania z oferty naszego Serwisu internetowego.
 • numer telefonu – może być przetwarzany w przypadku kontaktu telefonicznego z Państwa strony a także wtedy, gdy przekażą nam go Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza zgłoszeniowego, formularza kontaktowego dostępnych w naszym Serwisie internetowym lub poczty tradycyjnej, w celu umożliwienia nam kontaktu z Państwem w razie zaistnienia takiej potrzeby w związku z prowadzonymi przez nas usługami;
 • adres e-mail – może być przetwarzany, gdy jako użytkownicy naszego Serwisu internetowego przekażą nam go Państwo w przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza zgłoszeniowego, formularza kontaktowego dostępnych w naszym Serwisie internetowym, jak również za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przy kontakcie telefonicznym; poprzez adres e-mail odpowiadamy na pytania związane z naszą ofertą;
 • nazwa profilu na platformie Telegram– dane są niezbędne do przeprowadzenia zdalnych zajęć realizowanych na platformie Telegram
 • adres IP urządzenia – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych), wykorzystywane są w celach technicznych oraz statystycznych, w tym w szczególności do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie),
 • NIP oraz nazwa firmy – dane niezbędne do wystawienia wszelkich faktur i innych dokumentów związanych z prowadzonymi przez nas usługami.
 • dodatkowe informacje podane w formularzu zgłoszeniowym – informacje podane samodzielnie przez Użytkownika przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego, w szczególności poziom językowy, historia nauki danego języka, cel rozpoczęcia kursu,
 • ewentualnie inne dane mogą być pobierane w ramach prowadzenia określonych spraw lub mogą być podane przez Państwa jako użytkowników naszego Serwisu internetowego za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego i zgłoszeniowego dostępnych w Serwisie internetowym, poczty tradycyjnej lub przy kontakcie telefonicznym.
6. Każdy z Państwa jako osoba korzystająca z naszego Serwisu internetowego ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług oraz udostępniać informacje i dane o sobie, w zakresie określonym treścią niniejszej Polityki Prywatności.
7. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
 • składania zgłoszeń poprzez nasz Serwis internetowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w tym celu podane dane osobowe przestaną być przetwarzane w momencie zrealizowania zamówienia;
 • wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych Osobowych w szczególności prowadzenia dokumentacji, wystawianie faktur, itp. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w tym zakresie dane osobowe zostaną usunięte po spełnieniu określonych obowiązków prawnych;
 • bieżącej komunikacji związanej z funkcjonowaniem Serwisu internetowego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w tym zakresie dane osobowe zostaną usunięte w momencie wycofania zgody;
 • ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed tymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych) – w tym zakresie dane osobowe zostaną usunięte w momencie wygaśnięcia danych roszczeń, jednak co do zasady po upływie 3- letniego okresu przedawnienia roszczeń.
8. Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są Państwo, tj. osoby, których dane dotyczą.
9. Co do zasady dane nie są przekazywane do Państw trzecich, ponieważ dane przetwarzane na skutek stosowania narzędzi Skype Technologies SA, Google LLC oraz Meta Platforms Inc. Przetwarzane są na serwerach irlandzkich lub luksemburskich. Niemniej podmioty dostarczające te narzędzia mogą zostać zobowiązane do przekazania danych do p. trzecich, jeśli taki obowiązek nałożony zostanie na nie przez przepisy prawa. W przypadku pytań dotyczących przekazywania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, o którym mowa w pkt. 3 powyżej.
10. Żadnych danych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego, tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa).
11. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na naszą rzecz jako Administratora Danych Osobowych. W takiej sytuacji jako Administrator Danych Osobowych zawieramy z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Bez powierzenia Państwa danych osobowych do przetwarzania nie moglibyśmy prowadzić swojej działalności w ramach Serwisu internetowego ani dostarczać Państwu przesyłek z zamówionymi Produktami. Jako Administrator Danych Osobowych powierzamy dane osobowe do przetwarzania w szczególności następującym podmiotom:
 1. świadczącym usługi hostingowe na rzecz strony internetowej, na której działa nasz Serwis internetowy,
 2. świadczącym na naszą rzecz inne usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania Serwisu internetowego.
12. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu przez nas jako Administratora Danych Osobowych w rozumieniu przepisów RODO.
13. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych, ma prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO,
 • bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO,
 • poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO,
 • usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO,
 • ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO,
 • przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 • wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO,
 • niepodlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO.
14. Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym, proszę przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny, o których mowa w pkt. 1 lub 3 powyżej.
15. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą, oraz – jeżeli ma to zastosowanie – PUODO.
16. Polityka Plików Cookies stanowi odrębny dokument znajdujący się pod adresem: link
17. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.


POLSKI NA TAK
+48 573 889 898
nip:5272996803

Форматы и цены
Команда
Отзывы
Обратная связь
Мы есть в:
WhatsApp